به فرستاچ خوش اومدی دوست من! من اینجام تا بهت بگم قراره اینجا چطور تمرین کنی و پیشرفت کنی!
اینجا میتونی به صورت اصولی برنامه تمرین فردی داشته باشی و هدفمند تمرین کنی.
آخر هر فصل ازت آزمون میگیریم که مطمئن بشیم به مهارت لازم برای ادامه رسیدی.
اگر تونستی نمره لازم رو بگیری میتونی بری به مرحله بعدی و تمرینات جدید تر!
Previous slide
Next slide